IELTS, TOEFL-ийн зайлшгүй мэдэх шаардлагатай үгс

IELTS, TOEFL-ийн зайлшгүй мэдэх шаардлагатай үгс

IELTS, TOEFL-ийн шалгалтанд бэлтгэж байгаа залуучууд Академик 400 үгийг эхний ээлжинд эзэмшсэн байх шаардлагатай, жишээ өгүүлбэрийн хамт 320 үг орууллаа.

1. Abandon – хаях, татгалзах
Sailboat abandoned 7 days ago in the Indian Ocean. – Далбаат онгоц Энэтхэгийн далайд 7 хоног төөрөв.

2. Abduction – хүний хулгай
The company director was abducted from his car by terrorists. Компаний захирал өөрийнхөө машинаас терростуудад хулгайлагдсан.

3. Abstract – хийсвэр
Truth and beauty are abstract concepts. Үнэн ба гоо үзэсгэлэн бол хийсвэр ойлголтууд.

4. Accumulate – цуглуулах, хуримтлуулах
As people accumulate more wealth, they tend to spend a greater proportion of theirincomes. Хүмүүс их хөрөнгө хуримтлуулах тусам тэд орлогынхоо ихэнх хувийг зарцуулах хандлагатай болдог.

5. Accuracy – нарийн нягт, яг
We can predict changes with a surprising degree of accuracy. – Бид нар өөрчлөлтүүдийн тоо хэмжээг гайхалтай үнэн зөв таамаглаж чадна.

6. Accuse – буруушаах, яллах
He’s been accused of robbery.Тэр эрэгтэй хулгайн хэргээр яллагдсан.

7. Acquire – олж авах, тай болох, эзэмших
He acquired the firm in 2008. Тэр эрэгтэй пүүсийг 2008 онд худалдаж авсан.

8. Acquisition – худалдан авах, хуримтлал, нөөц
The acquisition of huge amounts of data has helped our research enormously. Маш их мэдээллийн баазыг авсан нь бидний судалгаанд асар их тус хүргэсэн.

9. Adapt – тохируулах, дасан зохицох
Many software companies have adapted popular programs to the new operating system. Програм хангамжийн олон компаниуд өөрсдийн гол програмуудаа шинэ үйлдлийн системд тохируулж өөрчилдөг.

10. Addictive – донтуулагч, хорхой хүргэгч
Video games can be addictive. Видео тоглоомнууд донтуулж чаддаг.

11. Adjacent – хөрш зэргэлдээ, ойрхон
They found a lovely hotel adjacent to the sea front. Тэд тэнгисийн өмнө ойрхон гоё зочид буудал олсон.

12. Adjust – тохируулах, тааруулах
If the chair is too high you can adjust it to suit you. Хэрэв энэ сандал маш өндөр байвал та өөртөө эвтэйхэн болгож тааруулж чадна.

13. Adolescent – идэрчүүдийн, өсвөр залуу
He looked uncomfortable, like a self-conscious adolescent who’s gone to the wrong party. Тэр эрэгтэй буруу арга хэмжээнд явахаар санаа зовсон байгаа хөвгүүн шиг тав тухгүй харагдсан.

14. Advent – ирэх, бий болох
Life was transformed by the advent of the steam engine. Хөдөлгүүр бий болсноор амьдрал өөрчлөгдсөн.

15. Adversely – хэцүү тааламжгүй байдал
The match has been cancelled because of adverse weather conditions. Тэмцээн цаг агаарын тааламжгүй байдлаас болж цуцлагдсан.

16. Advocate – хамгаалах, дэмжих
He advocates the return of capital punishment. Тэр эрэгтэй ялын дээд хэмжээг болиулж дэмжсэн.

17. Affection – дотно байх, дур хүсэл, хайр
She felt no affection for the child. Тэр эмэгтэй хүүхдүүдэд хайргүй юм шиг санагдсан.

18. Affluence – элбэг дэлбэг байдал, эд баялаг
This period saw the increase of real wages and affluence in British society. Энэ цаг үе Британчуудын эд хөрөнгийн болон бодит цалингийн өсөлтийг харуулж чадсан.

19. Aggravate – дарамтлах, уурлуулах, хүндрүүлэх
Attempts to restrict parking in the city centre have further aggravated the problem of traffic congestion. Хотын төвийн авто зогсоолыг хязгаарлах туршилтууд замын түгжрэлийн асуудлыг улам дордуулсан.

20. Aggregate – бүгд, нийт
They purchased an aggregate of 3,000 shares in the company. Тэд компанидаа нийт 3000 хувьцаа худалдаж авсан.

21. Agnostic – мухар сүсэгтэн
Although he was raised a Catholic, he was an agnostic for most of his adult life. Тэр эрэгтэй католог шашнаар өссөн хэдий ч тэр насанд хүрсэн ихэнх амьдралдаа мухар сүсэгтэн байсан.

22. Allegedly – баталснаар, баталж байгаагаар
Argentina players had allegedly refused to use his planes. Аргентины тоглогчид тэр эрэгтэйн онгоцыг ашиглахаас татгалзсан.

23. Allegiance – үнэнч сэтгэл, үнэнч байдал
Soldiers have to swear allegiance to the King. Цэргүүд хаанд үнэнч байдлаа тангараглах ёстой.

24. Allocate – байрлуулах, байршлыг тогтоох
The government is allocating £10 million for health education. Засгийн газар эрүүл мэндийн боловсролд 10 сая доллар хуваарилж байна.

25. Amateurish – сонирхогчийн, мэргэжлийн бус
Their website looks amateurish. Тэдний вэб сайт мэргэжлийн бус харагдаж байна.

26. Ambiguous – хоёрдмол утгатай, тодорхойгүй утгатай
His reply to my question was somewhat ambiguous. Тэр эрэгтэйн миний асуултын хариулт хоёрдмол утгатай байсан.

27. amend – засах, засварлах
MPs were urged to amend the law to prevent another oil tanker disaster. Парламентийн гишүүд газрын тос тээвэрлэгчийн аюулаас сэргийлэх хуулийг өөрчлөхийг яаравчилсэн.

28. annex – өөртөө нэгтгэсэн, нийлүүлсэн
The UK annexed this small island west of Scotland in 1955. Англи улс 1955 онд Скотландын баруун талын жижиг арлуудыг өөртөө нэгтгэсэн.

29. anomaly –үл ойлгогдох байдал, хэвийн бус байдал, гажиг
Statistical anomalies can make it difficult to compare economic data from one year to the next. Статистикийн бүрэн бус байдал нь нэг жилээс дараа жил хүртэлх эдийн засгийн байдлыг харьцуулахад хэцүү болгож байна.

30. anticipate – урьдчилан харах, зөгнөх, урьдаас мэдрэх
We don’t anticipate any trouble. Бид ямар нэгэн аюулт үзэгдлийг урьдчилан мэдэж чадахгүй.

31. analyze – анализ хийх, дүн шинжилгээ хийх
He followed this professor to learn how to analyse certain minerals, but in the end he found that the teacher himself was ignorant of the process. Тэр эрэгтэй зарим ашигт малтмал дээр хэрхэн яаж шинжилгээ хийж сурахаар энэ профессорm хичээллэсэн боловч төгсгөлд нь тэр тус багш нь өөрөө энэ үйл ажиллагааг хийх мэдлэг чадваргүй гэдгийг нь олж мэдсэн.

32. ancestral – удамшлын, удмын
Benjamin’s youth was passed upon the ancestral farm, and as opportunity afforded he attended school in the log school-house near his home. Бенжаминиы залуус удам дамжсан фермерээ өгсөн ба энэ нь тэр эрэгтэй сургуулийн ойролцоох гэрээсээ сургуульдаа явах боломжтой болсон.

33. Anesthesiologist- мэдээ алдуулагч эмч, нойрсуулагч эмч
He worked as anesthesiologist for 20 years. Тэр эрэгтэй мэдээ алдуулагч эмчээр 20 жил ажилласан.

34. animism – байгаль дэлхийд итгэх итгэл сүсэг бишрэл
Thus a new day is dawning for a soundly critical animism. Тиймээс шинэ өдөр маш чухал сүсэг бишрэл гэсэн утгаар дүрслэгдэж байна.

35. antipathy – дургүйцэх, хагарал, жигшил
Despite the deep antipathies between them, the two sides have managed to negotiate an agreement. Тэдний маш гүнзгий хагарлын эс тооцвол хоёр тал гэрээ хийх ажлаа удирдаж чадсан.

36. apex – орой, шовх үзүүр
Do you see the apex of a triangle?. Чи гурвалжингийн оройг харж байна уу?

37. apprehend – саатуулах, баривчлах
The police have finally apprehended the killer. Цагдаа нар алуурчинг эцсийн мөчид баривчилсан.

38. arbitrary – өөрийнхөөрөө шийддэг, дураараа, шударга бус аргаар
Did you have a reason for choosing your destination or was it arbitrary? Танд аялалын газраа сонгосон шалтгаан байгаа юу, эсвэл өөрийнхөөрөө шийдсэн үү?

39. arrogantly – их зан гарган, бардамнан, дээрэнгүй
He backed out arrogantly and without apology. Тэр уучлал гуйлгүйгээр, мөн дээрэнгүйгээр хэлэлцэн тохирсноосоо буцсан.

40. artillery – их буу
He was the author of military reforms, which included the improvement of artillery. Тэр эрэгтэй их бууны шинэчлэл хийснээрээ армийн шинэчлэлийн гол хүн болсон.

41. ascertain – магадлах, нотлох, тогтоох, тодруулах, магадлах
The police have so far been unable to ascertain the cause of the explosion. Цагдаа нар одоогоор дэлбэрэлтийн шалтгааныг тогтоох чадваргүй байна.

42. assail – довтлох, шалах, дайрах, байцаах, өртөх
The victim had been assailed with repeated blows to the head and body. Хохирогчид толгой болон биендээ олон давталттай цохилтонд өртөж байсан.

43. assess – үнэлэх, үнэлгээ тогтоох, оногдуулах, татвар авах, хохирлын хэмжээг тооцож гаргах, торгууль тавих
The insurers will need to assess the flood damage. Даатгалын байгууллагууд үерийн хохирлын хэмжээг тооцож гаргана.

44. asset – өв хөрөнгө, үндсэн хөрөнгө, үнэтэй чанар, сайн тал
He’ll be a great asset to the team. Тэр манай багийн хамгийн үнэ цэнэтэй хөрөнгө байх болно.

45. assimilate – нэгдэх, нийлэх
The European Union should remain flexible enough to assimilate more countries quickly. Европын холбоо олон орнуудыг хурдан нэгтгэснээр байр суурь нь бэхжинэ.

46. associate – нэгдэх, хамтран зүтгэгч, нөхөр, түнш, холбоотон, холбогдох
Most people associate this brand with good quality. Ихэнх хүмүүс энэ брэндийн чанар сайтай дээр нь нэгдсэн.

47. astrological – одон орны
He really believes that, through astrology, you can predict what will happen to you. Тэр эрэгтэй одон оронд үнэхээр итгэсэн бөгөөд танд юу тохиолдолдохыг тэр урьдчилан хэлж чадна.

48. atheist – шашингүй хүн, шүтлэггүй хүн
He openly declared himself as an atheist. Тэр эрэгтэй шүтлэггүй гэдгээ өөрөө нээлттэйгээр зарласан.

49. augment – нэмэх, ихэсгэх, өсөлт
He would have to find work to augment his income. Тэр эрэгтэй өөрийнхөө орлогын хэмжээг нэмэгдүүлэхээр ажил хайж байгаа.

50. authority – захирах, эрх мэдэл, бүрэн эрх
The United Nations has exerted its authority to restore peacein the area. АНУ энэ бүс нутагт энх тайвныг сэргээн тогтоох бүрэн эрхээ хэрэглэж байна.

51. battle – байлдаан, тэмцэх, тулалдах
Her only brother was killed in battle (= while fighting). Тэр эмэгтэйн ганц ах нь дайнд байлдаж байхдаа алагдсан.

52. biased – алдаатай
The newspapers gave a very biased report of the meeting. Сонингууд уулзалтын талаар маш их зөрүүтэй мэдээлэл өгсөн.

53. bitterly – маш ууртайгаар, маш ихээр сөрөг сэтгэгдэлтэй байх
She wept bitterly at the news. Тэр эмэгтэй мэдээгээр маш чангаар уйлсан.

54. bond – холбоо барилдлага, гинж, холбоо, хэлхээ, баталгаа, облигац, үнэт цаас
There has been a close bond between them ever since she saved him from drowning. Тэр эмэгтэй түүнийг усан живж байхад аварснаас хойш тэд маш ойрхон холбоо хамааралтай болсон.

55. bribery – хахууль өгөх/авах
Most of charges of bribery and official corruption were made by Ploitical party leaders. Авилга болон эдийн засгийн гэмт хэргийн ихэнх нь улс төрийн намын удирдлагуудаар хийгдсэн.

56. bulk – масс, эзлэхүүн, маш их хэмжээ
She eased her large bulk. Тэр эмэгтэй өөрийнхөө маш том массыг багасгасан.

57. bureaucratic – хүнд сурталтай, дарамт хавчлагатай
The company was inefficient because it was highly bureaucratic. Компани маш их хүнд суртлаасаа болж үр ашиггүй байна.

58. candidate – горилогч, нэр дэвшигч
There are three candidates standing in the election. Энэ сонгуульд 3 хүн нэр дэвшиж байна.

59. capricious – маягтай, бааштай, маягтай бааштай, дураараа
He was a cruel and capricious tyrant. Тэр эрэгтэй хэрцгий, дур зоргоороо харгислагч байсан.

60. cartel – эвсэл, компаниудын үнэ болон өрсөлдөөнд хяналт тавих эвсэл
Mexico and the US had arrested over 300 Drug Cartel members. Мексик болон АНУ-ын мансууруулах бодисны картелийн 300 илүү гишүүд баривчлагдсан.

61. cast – жүжигчид, гэрэлтүүлэх, тусах
After the final performance the director threw a party for the cast. Сүүлчийн гүйцэтгэлийн дараа захирал жүжигчдийн үдэшлэг хийсэн.

62. catastrophic – аюултай, осолтой,аюултай осолтой
They were warned of the ecological catastrophe to come. Тэд экологийн аюул осол үүсэхээс санаа зовж байсан.

63. cause – учир, шалтгаан, ажил хэрэг, , учир шалтгаан, шалтаг, далим, учруулах, үйл хэрэг, шүүх ажиллагаа, шалтгаалах, нөлөөлөх,шүүх ажиллагаа ажил хэрэг,,,,,,,,
The police are still trying to establish the cause of the fire. Цагдаа нар галын шалтгааныг тогтоохоор одоог хүртэл хичээн ажиллаж байна.

64. cease – зогсоох, болиулах
The company has decided to cease all UK operations after this year. Дараа жил компани Англи дах бүх үйл ажиллагаагаа зогсоохоор шийдвэрлэсэн.

65. certify – нотлох, батлах
I hereby certify the above information is true and accurate. Би дээрх мэдээллүүд үнэн зөв, алдаагүй болохыг үүгээр баталж байна.

66. charismatic – онцгой авьяас ур чадвартай
He was chosen as President because he was a fully qualified, charismatic statesman. Тэр эрэгтэй хангалттай туршлагжсан, онцгой ур чадвартай улс төрийн байсан учраас Ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон.

67. chronology – үйл явдлын он дараалал
I’m not sure of the chronology of events. Би энэ арга хэмжээний он дарааллыг мэдэхгүй байна.

68. circulate – эргэх, тойрох, эргэлтэнд оруулах
Hot water circulates through the heating system. Халуун ус халаалтын системийн дагуу эргэлтэнд ордог.

69. civil – иргэний, цэргийн бус
Helicopters are mainly used for military rather than civil use. Нисдэг тэрэгнүүд иргэдэд үйлчлэхээс илүү цэрэг армид голдуу хэрэглэгддэг.

70. clique – жижиг хаалттай бүлэг
Our golf club is run by a very unfriendly clique. Манай гольфийн клуб маш нөхөрсөг биш бүлэг хүмүүсээр удирдуулж байна.

71. coalition – улс төрийн эвсэл
Government by coalition has its own peculiar set of problems. Эвсэлийн засгийн газарт өөрийх нь онцлогтой холбоотой багц асуудлууд байна.

72. coerce – албадах, шахах, хүчирхийлэх
The court heard that the six defendants had been coerced into making a confession. Шүүх зургаан шүүгдэгчдэд хэргээ хүлээн зөвшөөрөхийг албадсан байдлаар хэлсэн.

73. cohesion – нягтрал, уялдаа холбоотой байх
The lack of cohesion within the party lost them votes in the election. Нам дотроо уялдаа холбоо багатай байгаа нь сонгуулийн санал хураалтанд тэднийг ялагдуулсан.

74. coincide – давхцах, адилхан байх
I timed my holiday to coincide with the children’s. Би өөрийнхөө амралтыг хүүхдүүдийхтэйгээ давхцуулж хугацааг нь тавьсан.

75. collapse – нурах, сүйрэх
Thousands of buildings collapsed in the earthquake. Газар хөдлөлтөнд хэдэн мянган барилга нурсан.

76. collide – мөргөлдөх, харшилдах
The two vans collided at the crossroads. Хоёр ачааны машин уулзвар дээр мөргөлдсөн.

77. commodity – бүтээгдэхүүн, өргөн хэрэглээний зүйл
The country’s most valuable commodities include tin and diamonds. Тус улсын хамгийн үнэ цэнэтэй бүтээгдэхүүнүүдэд цагаан тугалга болон алмаз эрдэнийн чулуунууд орж байна.

78. compensate – нөхөн олгох, төлөх
Victims of the crash will be compensated for their injuries. Ослын хохирогчид гарз хохирлоо нөхөн төлүүлэх болно.

79. complex – нийлмэл, цогцолбор, нэгдсэн
The company has a complex organizational structure. Тус компани нэгдсэн удирдлага зохион байгуулалтын бүтэцтэй.

80. complication – төвөг, будлиан, хүндрэл
David couldn’t find his passport at the airport and then there were furthercomplications when Fiona lost her baggage. Дэвид онгоцны буудал дээр паспортоо олохгүй байсан бө энэ нь Плора ачаа тээшээ алдсан үеэс энэ хүндрэлүүд үүссэн.

81. component – найрлага, бүрэлдэхүүн хэсэг, эд анги
The factory supplies electrical components for cars. Тус үйлдвэр машинуудын цахилгааны эд ангиудыг нийлүүлдэг.

82. compress – бигнүүр, жин, шахах
Firmly compress the soil in the pot so that the plant is secure. Хөрсийг нүхэнд чангаар шахсан учраас мод ургамал унахааргүй болсон.

83. concentrated – төвлөрч, бөөгнөрсөн, цугларсан.
The company is making a concentrated effort to broaden its market. Компани өөрийн зах зээлээ тэлэхээр санал нийлсэн хүчин зүтгэл гаргаж байна.

84. condemn – шийтгэх, буруушаах, ял тулгах
The film was condemned for its sexism. Тус кино хүйсээр ялгарлах байдлаас болж шүүмжлэгдсэн.

85. confide – нууцаа итгэж хэлэх, шууд мэдэгдэх хэлэх
He confided to her that his hair was not his own. Тэр эрэгтэй түүний үс нь түүний өөрийх нь биш гэж тэр эмэгтэйд нууцаар хэлсэн.

86. conflict – саналын зөрүүтэй байдал, зөрчилдөөн, тэмцэл
There was a lot of conflict between him and his father. Тэр эрэгтэй болон түүний аав хоёрын дунд маш олон зөрчилдөөн байсан.

87. connotation – нэгдмэл утга
The word “lady” has connotations of refinement and excessive femininity that some women find offensive. “Хадагтай” гэдэг үг нь хэтэрхий эелдэг болон ганган чамин байдал гэсэн нэгдмэл утгатай нь зарим эмэгтэйчүүдэд эвгүй байдаг.

88. conquest – булаан эзлэх, эзлэгдсэн нутаг дэвсгэр, хавьтагч
I was determined not to become just another one of his conquests. Би тэр эрэгтэйн өөр нэг хавьтагч болоогүй гэдгээ тогтоосон.

89. conscious –ухаантай, мэдрэмжтэй
He is elegant, sensual, conscious of his body. Тэр эрэгтэй дэгжин, тачаангүй, мэдрэмжтэй хүн.

90. consequence –шалтгаан, үр дагавар, үр дүн
Not making a will can have serious consequences for your children and other family members. Үүнийг хийх хүсэл зориггүй байгаа чинь таны хүүхдүүд болон гэр бүлийн бусад хүмүүст чинь маш таагүй үр дагаврыг авчрах болно.

91. constraint – хязгаарлалт, албадлага, шахалт
The constraints of politeness wouldn’t allow her to say what she really thoughtabout his cooking. Эелдэг найрсаг байдлын хязгаарлалт нь тэр эмэгтэй тэр эрэгтэйн хоолны хийж байгаа талаар яг юу бодож байгаагаа хэлэхийг зөвшөөрөөгүй.

92. contamination – бохирдол, халдвар, ялзралт муудалт
The water supply is being tested for contamination. Ус нийлүүлэлх системийн бохирдлыг шалгасан.

93. contemplate – төсөөлөх, тал талаас нь бодох
I’m contemplating going abroad for a year. Би нэг жилээр гадаад явахаар төсөөлөн бодож байна.

94. contemptuous –үзэн ядагдсан, доромжлогдсон
He was very contemptuous of “popular” writers, whom he described as having no talent. Тэр эрэгтэй алдартай зохиолчид дотроос хамгийн их доромжлогдсон ба түүнийг хэн нэгэн ямар ч авьяасгүй гэж тайлбарласан.

95. contest – тэмцээн, маргаан, уралдаан
She’s won a lot of beauty contests. Тэр эмэгтэй гоо сайхны олон тэмцээнд түрүүлсэн.

96. context – байдал, нөхцөл
It is important to see all the fighting and bloodshed in his plays in historicalcontext. Түүний тоглолтууд дахь түүхэн нөхцлүүдээс цус алдалт болон тулааныг нь бүгдийг нь үзэх нь ач холбогдолтой.

97. contrary – эсрэг талын, эсрэг, тэсрэг, урвуу
I was worried that it might be too hard for me but it turned out the contrary was true. Энэ зүйл эсрэгээрээ эргэж үнэн болвол миний хувьд маш хэцүү болж мэднэ гэж би их санаа зовч байна.

98. convey – зөөх, тээвэрлэх, дамжуулах, мэдээлэх, илэрхийлэх, гаргах
His poetry conveys a great sense of religious devotion. Тэр эрэгтэйн яруу найраг шашны сүсэг бишрэлийн талаар гайхалтай өгүүлсэн.

99. convict – буруугаа хүлээх, ялтан, хэрэгтэн, ял тулгах, яллах
He has twice been convicted of robbery. Тэр эрэгтэй хоёр удаа хулгай дээрмийн хэргээр яллагдсан.

100. core – гол, цөм, зүрхэвч, тольт,гол цөм
The lack of government funding is at the core of the problem. Засгийн газар хөрөнгөгүй болсон нь асуудлын гол цөм юм.

101. corrode – зэврэх, зэв идэх,зэврэх зэв идэх
Steel tends to corrode faster in a salty atmosphere. Ган төмөр давстай орчинд хурдан зэврэх хандлагатай байдаг.

102. counter – үйлчлэх хэсэг, лангуу, эсрэг үйлдэл хийх, сөрөг цохилт өгөх
There was nobody behind the counter when I went into the bank, and I had to wait to be served. Намайг банкинд очих үед үйлчлэх хэсэгт хэн ч байгаагүй бөгөөд би үйлчилгээ авахаар хүлээсэн.

103. cremation – хүүр шатаах, чандар
His dad’s cremation was a sad affair. Тэр эрэгтэйн аавыг чандарлах ажил уйтгартай болсон.

104. cultivate – сайжруулах, ургуулах, тариалах, боловсруулах
Most of the land there is too poor to cultivate. Ихэнх газар нутаг тариалан тарихад маш хэцүү.

105. cumbersome – хүнд, төвөгтэй, нүсэр том, ярвигтай
Because the cumbersome package weighed over three hundred pounds, it took two men to move it. Нүсэр том ачаа 300 паундаас илүү жинтэй учраас түүнийг 2 хүн зөөвөрлөхөд хүргэж байна.

106. cure – эм, эмчилгээ, эмчлэх
At one time doctors couldn’t cure people of TB. Нэг удаа эмч нар ТВ-ээр хүмүүсийг эмчилж чадаагүй.

107. curriculum – сургалтын төлөвлөгөө/хөтөлбөр
Maths is an intrinsic part of the school curriculum. Математик бол сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийн гол хэсгийн нэг.

108. cynical – сонжооч, сонжимхой, ихээр сонирхдог
She has a pretty cynical view of men. Тэр эмэгтэй эрэгтэйчүүдийн талаар нилээд сонжооч төсөөлөлтэй байсан.

109. de facto – бодит, үнэн хэрэгтээ, үнэндээ
The city is rapidly becoming the de facto centre of the financial world. Нийслэл хот үнэн хэрэгтээ дэлхийн санхүүгийн төв маш хурднаар болсоор байна.

110. decipher – тайлах, тайлбарлах, учры нь олох
Can you decipher the writing on this envelope? Чи энэ дугтуйн дээрх бичгийг тайлж уншиж чадсан уу?

111. decline – бууралт, буурах
His interest in the project declined after his wife died. Түүний эхнэр нас барсны дараа тэрний төслөө сонирхох сонирхол буурсан.

112. decrepit – хуучирсан, нурах шахсан
Most of the buildings were old and decrepit. Ихэнх байшингууд нурах шахсан ба хуучирсан байна.

113. degrade – доройтуулах, муутгах
Pornography degrades women. Порнограф эмэгтэйчүүдийг муутгадаг.

114. deify – тахих, шүтэх, бурхан шиг үзэх
The Romans used to deify their emperors. Романчууд эзэн хаадаа бурхан шиг тахин шүтдэг.

115. delinquency – алдаа, дутагдал, гэм, зөрчил, гэмт хэрэг
There is a high rate of juvenile delinquency in this area. Энэ бүс нутагт бага насны хүүхдийг өдөөсөн гэмт хэргийн түвшин маш их байна.

116. denominator – танигч, хуваарь, хуваагч
In the fraction ¾, 4 is the denominator. ¾ бутархайн хуваарь нь 4.

117. denote – тэмдэглэх, төлөөлөх, утгатай байх, заах, илэрхийлэх
The colour red is used to denote passion or danger. Улаан өнгө нь аюул осол болон хүсэл тачаал гэсэн утгыг илэрхийлэхэд хэрэглэгддэг.

118. deny – эсэргүүцэх, татгалзах, буцах, үгүйсгэх, мэлзэх
He will not confirm or deny the allegations. Тэр эрэгтэй хуурамч нотолгоонуудыг эсэргүүцнэ бас зөвшөөрөхгүй байх болно.

119. depict – дүрслэх, зураглах, дүрслэн харуулах
Her paintings depict the lives of ordinary people in the last century. Түүний зурагнууд өнгөрсөн зууны энгийн хүмүүсийн амьдралыг дүрслэн харуулсан.

120. deplete – дуусах, шавхах, барах
If we continue to deplete the earth’s natural resources, we will cause seriousdamage to the environment. Хэрэв бид байгалийн нөөцөө шавхах байдлаа үргэлжлүүслээр байвал хүрээлэн буй орчны маш хүнд гамшигтай тулгарах болно.

121. derive – үүсэх, гарах, авах, үүсэл гарлыг тогтоох, удамших
I didn’t derive much benefit from school. Би сургуулиас хангалттай үр өгөөж аваагүй.

122. descendant – ач үр, үр удам, хойч үе, удам
He has no descendants. Тэр эрэгтэйд удам залгах үр ач байхгүй.

123. despise – муу үзэх, доромжлох, үзэн ядах, гадуурхах
The two groups despise each other. Хоёр бүлэг бие биенээ үзэн яддаг.

124. despondent – гутарсан, гуньсан
He became increasingly despondent when she failed to return his phonecalls. Тэр эмэгтэй рүү түүний утасны хариу дуудлага бүтэлгүйсэн үеээс тэр эрэгтэй бүр ихээр гутрах болсон.

125. detain – саатуулах, хорих
A suspect has been detained by the police for questioning. Сэжигтэй хүн цагдаад мэдүүлэг өгч саатуулагдсан.

126. detection – ололт, илрүүлэлт, илрэл
Early detection of the cancer improves the chances of successful treatment. Хорт хавдрын эрт илрүүлэлт нь түүнийг амжилттай эмчлэх боломжийг нэмэгдүүлдэг.

127. deviant – хэм хэмжээнээс ухарсан, буруу
The pedophile’s deviant behavior was both unusual and illegal. Хүүхдийг секст уруу татагчийн буруу зан харьцаа хэвийн бус, бас хууль бус байсан.

128. devise – бодож гаргах, зохиох
He’s good at devising language games that you can play with students in class. Та ангидаа оюутнуудтай тоглож чадах тоглоомын хэлийг зохиохдоо тэр эрэгтэй маш сайн.

129. devotion – хайр халамж, зүтгэл, сүсэг бишрэл
He inspired respect and devotion from his pupils. Тэр эрэгтэй шавь нарынхаа хүндлэл болон хайр халамжаар урамшдаг.

130. dilemma – мухардмал байдал
The president is clearly in a dilemma about how to tackle the crisis. Ерөнхийлөгч хямралыг хэрхэн зогсоох талаар мухардалд бүрэн орсон байна.

131. dimension – хэмжээ, хэмжигдэхүүн, багтаамж
Please specify the dimensions of the room. Энэ өрөөний хэмжээг тодорхой хэлж өгнө үү.

132. diminish – бага болгох, багасгах
I don’t want to diminish her achievements, but she did have a lot of help. Би тэр эмэгтэйн зүтгэлийг бууруулахын хүсэхгүй байна, гэвч тэр эмэгтэй маш их туслалцаа авсан.

133. discrete – тусдаа, саланги
These small companies now have their own discrete identity. Эдгээр жижиг компаниудад тэдгээрийн өөрсдийх нь саланги ижил төсөөтэй байдал одоогоор байна.

134. discriminate – ялгаварлах, арьс өнгөөр ялган үзэх
She felt she had been discriminated against because of her age. Тэр эмэгтэйд өөрийнхөө наснаас болж ялгаварлан гадуурхагдаж байгаа юм шиг санагдсан.

135. disease – өвчин, гэм, эмгэг, хууч, нийгмийн аюул
They reported a sudden outbreak of the disease in the south of the country. Улсын өмнөд хэсэг дэх өвчний хурдтай тархалтыг тэд тодорхойлсон.

136. dispose of – салах, үгүй хийх, гомдол маргааныг шийдвэрлэх
Every month he must dispose of the oil his restaurant uses to fry potatoes. Сар болгон тэр өөрийнхөө ресторанд төмс шарахад ашигласан тосоо хаях ёстой болдог.

137. distill – нэрэх, шүүх
Bold distilled 10 litre water last night when he did his homework of chimestry studying. Болд өнгөрсөн шөнө химийн хичээлийн гэрийн даалгавар хийхдээ 10 литр ус нэрсэн.

138. distinctly – тов тодорхой, хоёрдмол утгатай бус
I distinctly remember asking Ralph not to tell anyone about it. Би Ралфийн энэ тухай хэнд ч хэлэхгүй гэж асууж байсныг тодорхой санаж байна.

139. distort – гажуудуулах, гуйвуулах, мушгих
My original statement has been completely distorted by the media. Миний жинхэнэ тайлбар хэвлэл мэдээллээр бүрэн гажуудуулагдсан байсан.

140. diverse – яг ондоо, өөр, ангид, олон талын
including many different types of people or things:
Students from countries as diverse as Colombia and Lithuania use Cambridge textbooks. Колумба, Латви зэрэг ялгаатай орнуудаас ирсэн оюутнууд Кэмбриджийн ном сурах бичгийг ашигладаг.

141. divination – мэргэ төлөг, зөн совин, ирээдүйг урьдчилан хэлэх
It needed little divination on her part to guess what the words might have been. Ямар үгнүүд байж болохыг тэр таахын тулд түүнд багахан зөн совин хэрэгтэй байсан.

142. domesticate – тэжээх, номхотгох, сургах
Dogs were probably the first animals to be domesticated. Нохойнууд магадгүй хамгийн анхны тэжээгдсэн амьтад байсан байх.

143. dynamic – динамик, хөдлөлтэй
She’s young and dynamic and will be a great addition to the team. Тэр эмэгтэй залуухан, эрч хүчтэй бөгөөд багт гайхалтай өсөлт бий болгох болно.

144. ecclesiastical – шашны
At an early age I studied theology and ecclesiastical law. Би багадаа шашны номлол болон шашны хуулийг судалсан.

145. election – сонголт, сонгууль
Local government elections will take place in May. Орон нутгийн сонгуулиуд 5-р сард болно.

146. elite – сор, шилдэг хэсэг, элит
Brazil’s political and business elite seem prepared to accept the electionresults. Бразилийн улс төрийн болон бизнесийн элит хэсгийхэн сонгуулийн үр дүнг хүлээн зөвшөөрөхөөр бэлтгэсэн гэж санагдсан.

147. emission – дулаан ялгаруулалт
Environmental groups want a substantial reduction in the emission of greenhouse gases. Байгаль хамгаалах бүлэгүүд хүлэмжийн хийний дулаан ялгаралтыг бодитойгоор бууруулахыг хүссэн.

148. engender – үүсгэх, гарч ирэх
Her latest book has engendered a lot of controversy. Түүний сүүлчийн ном маш олон санал зөрөлдөөнийг үүсгэсэн.

149. enterprising – санаачлагатай, овсгоотой
The business was started by a couple of enterprising young women. Энэ бизнесийг хоёр санаачлагатай залуу эмэгтэй эхлүүлсэн.

150. entrepreneurial – бизнес хийх чадвартай
Students use their entrepreneurial skills to present a business plan. Оюутнууд өөрсдийн бизнес босгох чадваруудаа бизнес төлөвлөгөө хийхдээ ашиглаж байна.

151. equity – эрх тэгш байдал, энгийн хувьцаа, өмч, өөрийн хөрөнгө
He sold his equity in the company last year. Өнгөрсөн жил тэр компани дах өөрийн энгийн хувьцаагаа зарсан.

152. erode – элэгдэх, нурах
Wind and rain have eroded the statues into shapeless lumps of stone. Бороо болон салхи чулууны үзүүртэй хэсгүүдээр хөшөөнүүд элэгдсэн.

153. erudite – эрдэмтэй, өргөн мэдлэгтэй, шинжлэх ухааны
He’s the author of an erudite book on Scottish history. Шотландын түүхэнд тэр бол шинжлэх ухааны номны зохиогч юм.

154. erupt – тэсрэх, дэлбэрэх
Since the volcano last erupted, many houses have been built in a dangerousposition on its slopes. Сүүлд галт уул дэлбэрснээс хойш маш олон байшингууд уулын энгэрийн аюултай байршилд баригдсан.

155. esthetically (also aesthetically) – гоо сайхнаар, мэдрэмжийн
I like objects to be both functional and aesthetically pleasing. Би ажил хэргийн болон мэдрэмжтэй зан төлөвт хоёуланд нь дуртай.

156. evade – зайлах, бултах, булзаарлах
Just give me an answer and stop evading the question! Асуултаас бултахаа зогсоогоод надад зөвхөн хариулт өгнө үү!

157. evidence – баримт гэрч, баталгаа, нотолгоо
The police have found no evidence of a terrorist link with the murder. Цагдаа нар аллагын террорист үйлдлээс ямар ч нотлох баримт олоогүй.

158. evolve – хөгжих, дэлгэрэх, үүсэж бий болох
Did humans evolve from apes? Хүн төрөлхтөн сармагчингаас үүссэн үү?

159. exalt – өргөх, магтах, өргөмжлөх
In church, we exalt our god in prayer. Сүм бид залбарлаар өөрсдийн бурханаа магтдаг.

160. exclusive – гойд, онцгой, тусгай
This room is for the exclusive use of guests. Энэ өрөө бол зочдод зориулсан тусгай.

161. exotic – харийн, гадаад хүн, этгээд
The menu described the dessert as ‘a medley of exotic fruits’. Элдэв янзын этгээд жимснүүдтэй дисертыг хоолны цэсэнд тайлбарласан байна.

162. expeditious – яаралтай, хурдан
The bank was expeditious in replying to my letter. Банк миний захидал шуурхай хариу өгсөн.

163. exploit – боловсруулах, ашиглах
We need to make sure that we exploit our resources as fully as possible. Бид өөрсдийн нөөцөө боломжит хэмжээгээр бүрэн ашиглах байдалд санаа тавих хэрэгтэй.

164. exponentially – зэрэгт дэвшүүлэх, дахин дахин ихээр
Malthus wrote about the risks involved in the world’s populationincreasing exponentially. Дэлхийн хүн ам дахин дахин ихээр өсөхтэй холбогдсон эрсдэлийн талаар Малтус бичсэн байсан.

165. extinction – сөнөл, мөхөл, үеэ өнгөрөөх
The extinction of the dinosaurs occurred millions of years ago. Сая илүү жилийн өмнө динзаворуудын мөхөл тохиолдсон.

166. extract – татаж авах, гаргах
They used to extract iron ore from this site. Тэд энэ талбараас төмрийн хүдэр гаргасан.

167. famine – өлсгөлөн, зуд турх, тарчиг байдал
Another crop failure could result in widespread famine. Ахин нэг ургац алдалт өргөн хүрээний өлсгөлөнийн шалтгаан болдог.

168. fatal – үхлийн, сүйрлийн
This illness is fatal in almost all cases. Энэ өвчин бол бараг бүх тохиолдолд үхлийн аюултай.

169. feasibly – хийж болохоор, хэрэгжиж болохуйц
With the extra resources, the project now seems feasible. Нэмэлт нөөцүүдтэйгээр бол энэ төсөл одоо хэрэгжиж болохуйц санагдаж байна.

170. feature – зүс царай, өвөрмөц онцлог
The town’s main features are its beautiful mosque and ancient marketplace. Хотын гол өвөрмөц онцгой газрууд бол үзэсгэлэнтэй лалын сүмүүд болон эртний эдлэлийн худалдааны газрууд юм.

171. fertilize – өтгөжүүлэх, бордох, үр нийлүүлэх, үр тогтоох, хээлтүүлэх
Gardeners add compost to the soil in order to fertilize it before planting the flowers in the ground. Цэцэрлэгчид хөрсөнд цэцэгнүүд тарихынхаа өмнө хөрсөнд хөрсөнд нь бордоо нэмдэг.

172. flood – үер, үерлэх, их ус, усанд автагдах, асгах, цутгах
Our washing machine broke down yesterday and flooded the kitchen. Манай угаалгын машин өчигдөр эвдэрсэн бөгөөд гал тогоо усанд автсан.

173. fluctuate – хэлбэлзэх, найгах, ганхах, тогтворгүй байх, өөрчлөгдөх, солигдох
Vegetable prices fluctuate according to the season. Хүнсний ногооны үнэ улирлаас хамааран өөрчлөгддөг.

174. folklore – ардын аман зохиол
Her books are often based on folklore and fairy-tales. Тэр эмэгтэйн номнууд ихэвчлэн ардын аман зохиол болон үлгэрүүд дээр суурилсан.

175. forensics – шүүх, шүүхийн шинжилгээ
Using cutting-edge forensics, they can analyze material samples for tracesof suspicious chemicals. Сүүлийн үеийн шүүхийн шинжилгээний аргачлалаар тэд сэжигтэй химийн бодисын үлдэгдлүүдийн дээж дээр анализ хийж чаддаг.

176. fortify – бататгах, бэхлэх, бэхлэлт босгох, хүч нэмэгдүүлэх
They hurriedly fortified the village with barricades of carts. Тэд яаралтайгаар тэрэгнүүдээр хаалт босгож тосгонд бэхлэлт босгосон.

177. fossilize – чулуужих, ясжих
The remains gradually fossilized. Яснууд аажмаар чулуужсан.

178. fringe – зах, хөвөө, ирмэг цацаг, санжлага, нэмэлт
Their house is in the southern fringe of the city. Тэдний хаус хотын өмнө захад байдаг.

179. gala – баярын найрын, баяр ёслол
There will be many stars performing in the Royal Ballet’s Gala Night, held in aid of children’s charities. Хүүхдүүдийн халамжийн газарт туслах Рояал Балетын баярын үдэшлэг дээр олон тооны одууд үзүүлбэр үзүүлэхээр ирэх болно.

180. gap – зай завсар, нүх, ялгаа
She has a small gap between her front teeth. Түүний үүдэн шүднүүдийн хооронд жижиг зай завсар гарсан байна.

181. generation – үе, үүсэл, удам, угсаа, удам угсаа
The younger generation smokes less than their parents did. Залуу үеийнхэн эцэг эхчүүдээсээ илүү бага тамхи татаж байна.

182. grotesque – учир утгагүй, элэглэсэн, тэнэг
By now she’d had so much cosmetic surgery that she looked quitegrotesque. Одоогоор тэр эмэгтэй маш олон гоо сайхны хагалгаа хийлгэсэн нь түүнийг нилээд муухай харагдуулж байна.

183. guilty – гэмтэй, ялтай, буруутай
I feel so guilty about forgetting her birthday. Би түүний төрсөн өдрийг мартсан болохоор маш буруутай санагдаж байна.

184. gut – гэдэс дотрыг гаргах, идэх, өлөн/нарийн гэдэс, гэдэс дотор, гэдэс дотор арилгах
Meat stays in the gut longer than vegetable matter. Мах хүнсний ногооноос удаанаар гэдсэн дотор байдаг.

185. haggle – үнэ тохиролцох, худалдаалах, наймаа
It’s traditional that you haggle about the price of things in the market. Зах дээр бараануудын үнийг тохиролцох нь уламжлалт зүйл юм.

186. haunt – хэцүүгээр үзэгдэх, санах
30 years after the fire he is still haunted by images of death and destruction. Гал түймэр болоод 30 жил өнгөрсөнч тэр урьдын адил сүйрэл болох үхдэлүүдийн дүр төрхийг санасаар байдаг.

187. hazardous – аюултай, түгшүүртэй
Certain pesticides should be banned since they are hazardous to the environment. Зарим хортонтой тэмцэх хэрэгслүүд байгаль орчинд аюултай байсан учраас хориглогдох ёстой.

188. hierarchy – шатлан захирах ёс
Some monkeys have a very complex social hierarchy. Зарим сармагчингууд маш цогц нийгмийн шатлан захирах ёстой байдаг.

189. hilarious – хөгжөөнтэй, инээдтэй
He didn’t like the film at all – I thought it was hilarious. Тэр кинон дээрх шиг санагдахгүй байна, би энийг инээдтэй болсон гэж бодсон.

190. horror – айдас, аюул
The population now faces the horrors of starvation. Хүмүүс одоо өлсгөлөнгийн аюултай нүүр тулгарч байна.

191. humiliation – ичгүүр, доромжлол, басамжлал
Sarah endured a great deal of humiliation when her peers made fun of her at the prom. Сарах төгсөлтийн үдэшлэг дээр түүний үе тэнгийхэн наргиан хийх үеийн асар их хэмжээний доромжлолыг тэсвэрлэсэн.

192. hypocritical – хоёр нүүртэй, хуурамч, бялдууч
Their accusations of corruption are hypocritical – they have been just as corrupt themselves. Тэдгээрийн авилгын ял шийдгэл бол хуурамч, тэд өөрсдөө авилгад өртсөн байсан.

193. hypothesize – таамаглал дэвшүүлэх
There’s no point hypothesizing about how the accident happened, since we’ll never really know. Тус осол хэрхэн болсон талаар ямар нэгэн таамаглал байхгүй учраас бид үнэхээр тэр талаар мэдэхгүй байна.

194. illiterate – бичиг үсэг мэдэхгүй
A surprising percentage of the population is illiterate. Хүн амын дунд бичиг үсэг мэдэхгүй хүмүүсийн хувь маш гайхмаар өндөр байна.

195. impact – мөргөлдөөн, цохилт, нөлөө, хүч, үйлчлэл, мөргөлдөх
The impact of the crash reduced the car to a third of its original length. Аваар ослын хүч нь машины бодит уртын гуравны нэгийг нь бууруулдаг.

196. impair – сулруулах, муудуулах, багасгах, бууруулах
A recurring knee injury may have impaired his chances of winning the tournament. Өвдөгний гэмтэл сэдэрсэн нь түүний энэ тэмцээнд ялах боломжийг нь бууруулсан байх.

197. implant – суулгах, шилжүүлэн суулгасан эд эс
The owner’s name and address is stored on a microchip and implanted in the dog’s body. Эзэмшигчийн нэр ба хаягийг микросхемд хадгалсан ба түүнийг нохойны биед шилжүүлэн суулгасан.

198. implement – хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэх, багаж хэрэгслээр хангах, гүйцэтгэх
The changes to the national health system will be implemented next year. Үндэсний эрүүл мэндийн системийн өөрчлөлтүүд дараа жилээс хэрэгжиж эхлэх болно.

199. implicate – орооцолдуулах, ээдрээтүүлэх, татах, татан оруулах, далд утга илэрхийлэх
Have they any evidence to implicate him in the robbery? Та нарт түүнийг хулгай дээрэмд холбогдуулсан ямар нэгэн баримт байгаа юу?

200. implicitly – үг дуугүйгээр, шууд бусаар, далдуур
The report implicitly questioned his competence. Тус тайлан түүний мэдлэгийг шууд бусаар асуусан.

201. impoverish – ядууруулах, бууруулах, барах, үгүйрэх, сүйрүүлэх, барагдуулах, сонирхолгүй болгох
Excessive farming had impoverished the soil. Хэт их тариалан эрхлэлт нь хөрсийг сүйрүүлдэг.

202. improvisation- авд зохиол, цээжээр зохиосон зохиол
There are classes in movement, dance, and improvisation. Хөгжим, бүжиг, авд зохиолын ангиуд байгаа.

203. inaugurate – тушаал авуулах, баяр ёслолтой нээх, эхлэх, албан тушаалд нь оруулах
American presidents are always inaugurated on 20 January. Америкийн ерөнхийлөгчүүд үргэлж 1 сарын 20-нд ажлаа хүлээн авдаг.

204. incentive – түлхэх хүч, шалтаг, шалтгаан, урамшуулал, өдөөсөн, хатгасан
Tax incentives have been very effective in encouraging people to saveand invest more of their income. Татварын түлхэц урамшуулал нь хүмүүс өөрийн илүү орлогоо хөрөнгө оруулах болон хадгалахыг урамшуулдаг үр өгөөжтэй.

205. incompetent – чадваргүй, чадахгүй, мэдэцгүй, мэдэлгүй, эрхгүй
He has described the government as corrupt and incompetent. Тэр засгийн газрыг чадваргүй болон авилгад автсаныг тодорхойлж ярьсан.

206. indisputable – маргаангүй, маргашгүй
One fact is indisputable – this must never be allowed to happen again. Нэг баримт бол маргаангүй байгаа, энэ зүйл ахин болохыг хэзээ ч хүлээн зөвшөөрөх ёсгүй.

207. industrious – ажилсаг, хөдөлмөрч, хичээнгүй, шургуу
She’s extremely competent and industrious. Тэр эмэгтэй маш их туршлагатай бөгөөд хөдөлмөрч хүн.

208. inference – дүгнэлт, гаргалгаа
His change of mind was recent and sudden, the inference being that someone had persuaded him. Хэн нэгэн түүнийг ятгаснаас дүгнэлт хийж тэр түүний бодол санааны өөрчлөлт гэнэт болон ойр ойрхон байсан.

209. infinitesimal – хязгааргүй бага хэмжээ, хязгааргүй бага
The amounts of radioactivity present were infinitesimal. Радио идэвхтийн тоо хэмжээ маш бага байсан.

210. inflation – үлээх, дүүргэх, мөнгөний ханш буурах
The control of inflation is a key component of the government’s economic policy. Мөнгөний ханшны уналтад хяналт тавих нь засгийн газрын эдийн засгийн бодлогын гол асуудлын нэг.

211. ingenious – мэргэн аргатай, мэргэн, цэцэн, уран дүйтэй, чадамгай
John is so ingenious – he can make the most remarkable sculpturesfrom the most ordinary materials. Жонн бол үнэхээр ур дүйтэй хүн – тэр ихэнхи энгийн материалуудаар ихэнх гайхамшигтай уран барималуудыг хийж чаддаг.

212. inherent – төрөлх, авч төрсөн, угийн, угийн байдаг, өнөөх, салшгүй
There are risks inherent in almost every sport. Бараг спорт бүрт төрөлх өөрийх нь эрсдэлтэй талууд байдаг.

213. inheritance – өв, өв залгамжлал, өвлүүлсөн мөнгө хөрөнгө
The large inheritance from his aunt meant that he could buy his own boat. Тэр өөрийн авгаасаа их хэмжээний өв хөрөнгөтэй болсноор тэр өөрийн гэсэн онгоц худалдан авч чадна.

214. inhibit – хориглох, барих, тэвчих, тэсэх, зогсоох, түр саатуулах
Some workers were inhibited by the presence of theirmanagers. Зарим ажилчид тэдгээрийн менежерүүдийг биеэр оролцохыг хориглосон.

215. inject – хатгах, оруулах, тариа шахах, тарих
Phil’s a diabetic and has to inject himself with insulin every day. Пил бол сахарын өвчтэй хүн ба тэр өдөр бүр өөртөө тариа тарьдаг.

216. innovative – шинийг санаачлагч
She was an imaginative and innovative manager. Тэр эмэгтэй бол шинийг санаачлагч, бүтээгч менежер байсан.

217. inquiry – асуулт, лавлагаа, байцаалт, судалгаа, эрэлт хэрэгцээ
I’ve been making inquiries about the cost of a round-the-world ticket. Би дэлхийг тойрох зардлын судалгааг гаргачихсан.

218. inscription – бичиг, бичээс, зориулалтын зурвас
The inscription read “To darling Molly, Christmas 1904”. Бичээсийг “Хонгор Моллид, 1904 оны Крисмэсс” гэж уншсан.

219. installation – угсралт, суурилуулалт
Do you have to pay extra for installation? Танд энэ суурилуулаланд нэмэлт төлбөр төлөх ёстой юу?

220. integral – интеграл, бүхэл, бүрэн, бүхэл хэсгээс бүрдсэн, чухал хэсэг
He’s an integral part of the team and we can’t do without him. Тэр бол багийн бүтэн хэсэг бөгөөд бид түүнгүйгээр ажиллаж чадахгүй.

221. integrity – шударга үнэнч, бүхэл бүтэн байдал, шудрага шулуун байдал, цэвэр байдал
No one doubted that the president was a man of the highest integrity. Ерөнхийлөгчөөр маш шударга хүн болсонд хэн ч эргэлзэхгүй байсан.

222. intensify – хүчтэй болгох, чангаруулах, эрчимжүүлэх, нэмэгдүүлэх
Fighting around the capital has intensified in the last few hours. Хотын эргэн тойрон тулалдаан сүүлийн хэдэн цагт нэмэгдсэн.

223. intentionally – санаатайгаар, зориудаар, урьдаас төлөвлөсөн
I didn’t ignore her intentionally – I just didn’t recognize her. Би түүнд санаатайгаар татгалзаагүй, би ердөө түүнийг олж хараагүй.

224. interdict – хориг, хориглох, ашиглах эрхийг хасах
Because I failed most of my classes last term, my parents will probably interdict me from working this semester. Би сүүлчийн улиралд ихэнх хичээлдээ унасан тул миний эцэг эх энэ улиралд ажиллахыг бараг хориглох байх.

225. intermediary – зуучлагч, зуучлалын, завсрын
The police negotiated with the gunman through an intermediary. Цагдаа нар буутай дээрэмчидтэй зуучлагчаар дамжуулан хэлэлцээр хийсэн.

226. intervene – хооронд орох, хөндлөнгөөс таслах, хөндлөнгөөс оролцох, өмөөрөх, байрлах, байх, болох
The Central Bank intervened in the currency markets today to try to stabilize the exchange rate. Төв банк валютын ханшийг тогтворжуулахаар өнөөдөр мөнгөний зах зээлд хөндлөнгөөс оролцсон.

227. intrepid – айхгүй зүрхтэй баатар, аймшиггүй, чин зоригтой
The intrepid adventurer climbed the rocky mountain without fear. Маш зоригтой адал явдалд дурлагч хадан уул руу айхгүйгээр авирсан.

228. intrinsic – жинхэнэ, бодит, үнэн зөв, гол чухал
Maths is an intrinsic part of the school curriculum. Математик бол сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийн гол чухал хэсгийн нэг юм.

229. intrusive – төвөгтэй, ядаргаатай, урилгагүй
The photographers were pushy and intrusive. Гэрэл зурагчид эрээ цээргүй бас ядаргаатай байсан.

230. intuitive – зөн совингийн
Most people have an intuitive sense of right and wrong. Ихэнх хүмүүс зөв эсвэл буруу гэдэгт зөн совингийн мэдрэмжээр ханддаг.

231. invasive – дайрсан, довтолсон, халдсан, өнгөлзсөн, түрэмгийлэн эзлэх
They treated the cancer with non-invasive methods/surgery. Тэд хорт хавдрыг яг тухайлсан эмчилгээний арга/мэс засалгүйгээр эмчилсэн.

232. invoke – уриалах, дуулах, гуйх, залбирах, дуудах, хүсэх, мөргөж сүнс дуудах
Police can invoke the law to regulate access to these places. Цагдаагийн газар эдгээр газруудыг зөвөөр зохицуулах хуулийг хэрэглэхийг уриалж чадна.

233. irrigation – услаг, газар услах, усжуулалт, угаах, цэвэрлэгээ
Local government started to build a new irrigation system from 2 years ago. Орон нутгийн удирдах газар 2 жилийн өмнөөс шинэ усжуулалтын системийг барьж эхэлсэн.

234. jointly – хамтаар, хамт
The training centre is jointly funded by the government and localindustries. Сургалтын төвийг засгийн газар болон орон нутгийн салбарууд хамтаар байгуулсан.

235. juxtapose – зэрэгцүүлэх, зэрэгцүүлж тавих, харьцуулах
The exhibition juxtaposes Picasso’s early drawings with some of his laterworks. Үзэсгэлэн Пикассогийн анхны зурагнуудын түүний сүүлчийн ажлуудтай нь зэрэгцүүлж үзүүлсэн.

236. kin – хамаатан садан, хамаатан, садан төрөл, ойрын хамаатан
We can’t release his name until we have informed his next of kin. Түүнийг ойрын садан гэдгийг мэдээлэх хүртэл бид түүний нэрийг гаргахгүй.

237. lease – түрээс, түрээслэх, түрээсийн төлбөр, түрээсээр авах,түрээслэх
The building’s 60 units are currently leased to students of the university. Барилгын 60 өрөөг одоогоор их сургуулийн оюутнуудад түрээсэлсэн.

238. legitimate – хууль ёсны
The army must give power back to the legitimate government. Арми эрхээ хууль ёсны засгийн газарт буцаан өгөх ёстой.

239. liability – үүрэг, хариуцлага, өр
He denies any liability for the damage caused. Тэр хохирол учруулсан хариуцлагаасаа татгалзсан.

240. longitude – уртраг
Longitude and latitude lines crisscross the map, creating a checkered like globe with so many small boxes. Уртраг өргөрөгийн зурааснууд газрын зураг дээр хоорондоо хэрсэн нь дэлхий маш олон жижиг дөрвөлжингүүдтэй юм шиг харагдуулж байна.

241. loyal – үнэнч шударга, үнэнч, шударга, зүйг баримталсан, төвийг сахисан
Jack has been a loyal worker in this company for almost 50 years. Жак тус компанид бараг 50 жил үнэнч шударга ажилтан нь байсан.

242. luxury – элбэг гоёмсог байдал, хээнцэр/тансаг байдал, баян тансаг амьдрал, зугаа, цэнгэл
They have six luxury apartments for sale. Тэдэнд худалдаалах зургаан ширхэг тансаг байр байгаа.

243. maintenance – дэмжлэг, ашиглалт, техникийн үйлчилгээ, засвар
Old houses need a lot of maintenance. Хуучин байшингуудад маш их засвар үйлчилгээ хэрэгтэй.

244. manipulation – нарийн төвөгтэй арга, оролдлого, булхай, арга заль
They have been accused of fraud and stock market manipulations. Тэд хөрөнгийн зах зээлийн булхай болон луйварыг илчилсэн.

245. marginal – захын, өчүүхэн, шалихгүй
The report suggests that there has only been a marginal improvement in women’s pay over the past few years. Өнгөрсөн хэдэн жилд эмэгтэйчүүдийн цалинд өчүүхэн бага нэмэгдэл бий болсныг тус тайлан харуулсан.

246. maximize – эцэст нь хүртэл ихэсгэх, хамгийн их болтол нь нэмэгдүүлэх
Some airlines have cancelled less popular routes in an effort to maximize profits. Зарим агаарын тээврийн компаниуд ашгиа хамгийн ихээр нэмэгдүүлэх оролдлогын хүрээнд түгээмэл биш чиглэлүүдээ цуцалсан.

247. meditate – удаан бодох, бясалгах, тунгаан бодох
Sophie meditates for 20 minutes every day. Софи өдөр бүр 20 минут бясалгадаг.

248. medium – дунд, дунд зэрэг
He earns a medium amount of money. Тэр эрэгтэй дунд зэргийн хэмжээний мөнгө олдог.

249. merchant – худалдаачин
Paul was a famous wine merchant. Паул виноны алдартай худалдаачин байсан.

250. merit – давуу тал, ололт, зүтгэл
Her ideas have merit. Тэр эмэгтэйн санаачлагууд ололттой байсан.

251. migration – нүүдэл, шилжих хөдөлгөөн
She’s interested in bat migration. Тэр эмэгтэй багваахайн нүүдлийг сонирхсон.

252. milieu – талбар, орчин
It is a study of the social and cultural milieu in which Ulaanbaatar livedand worked. Энэ бол Улаанбаатар ажиллаж амьдрахаар нийгэм болон соёлд нь суралцах талбар юм.

253. minimum – хамгийн бага хэмжээ
Wage increases are being kept to a minimum because of the recession. Эдийн засгийн уналтаас болж цалингийн өсөлт маш бага хэмжээнд хадгалагдаж байна.

254. misconception – эндүүрэл, ташаарал, буруу төсөөлөл
We hope our work will help to change popular misconceptions aboutdisabled people. Бид нарын ажил гэмтсэн хүмүүсийн тухай түгээмэл буруу төсөөллүүдийг өөрчлөхөд туслана гэдэгт бид итгэж байна.

255. mobilize – мөнгө гүйлгээнд оруулах, хөдөлгөх
Representatives for all the main candidates are trying to mobilize voter support. Төлөөлөгчид бүх гол нэр дэвшигчдийн төлөө сонгогчдын дэмжлэгийг хөдөлгөхийг хичээж байна.

256. modify – өөрчлөх, хувиргах, сайжруулах
Instead of simply punishing them, the system encourages offenders to modify their behaviour. Тэднийг энгийнээр шийтгэхийн оронд зөрчил гаргагчдын хандлагын өөрчлөх системийг хөгжүүлэх ёстой.

257. net – цэвэр, цэвэр орлого
I earn $50,000 gross, but my net income is about $36,000. Би нийтдээ 50000 доллар олдог, гэвч миний цэвэр орлого ойролцоогоор 36000 долллар болдог.

258. nobility – угсаатан, язгууртан, уужим сэтгэл
French nobility often intermarried with high-ranking English so that they could increase their wealth even more. Францын язгууртнууд ихэнхдээ Английн өндөр зэрэглэлийн хүмүүстэй хоорондоо гэрлэснээр тэд өөрсдийн хөрөнгөө нэмэгдүүлж чаддаг.

259. notion – ойлгомж, бодол, ойлголт
I have only a vague notion of what she does for a living. Би тэр эмэгтэй тодорхой биш зорилгын төлөө амьдарч байгааг мэднэ.

260. nucleus – бөөм, цөм, атомын цөм
DNA is stored in the nucleus of a cell. DNA эсийн бөөмүүдийг хадгалдаг.

261. obese – тарган, өөхтэй, бүдүүн
She was not just overweight; she was clinically obese. Тэр яг илүүдэл жинтэй биш байсан, харин эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас бүдүүн байсан.

262. objectively – бодитойгоор, жинхэнэ маягаар
Jurors must weigh the evidence in the case objectively. Шүүхийн гишүүд үйл явдлын тохиолдлуудыг бодитойгоор нарийн нягт авч үзэх ёстой.

263. obnoxious – эгдүү хүрмээр, эгдүүтэй, зэвүүн, олиггүй
Some of his colleagues say that he’s loud and obnoxious. Түүний зарим хамтрагчид түүнийг бүдүүлэг, зэвүүн гэж хэлсэн.

264. obtain – олох, авах, олж авах, хүрэх
The money was dishonestly obtained. Тус мөнгө шударга бусаар олдсон.

265. offense – гэмт хэрэг, гомдол, довтлого,довтлогоo
Entering the country without a visa was an offense. Визгүйгээр тус улс руу нэвтэрсэн нь гэмт хэрэг болсон.

266. oppress – дарлах, шахах, хавчих, дарамт үзүүлэх, зовоох, үйлий нь үзэх
For years now, the people have been oppressed by a ruthless dictator. Сүүлийн жилүүдэд хүмүүс өршөөлгүй дарангуйлагчаар дарлуулсан.

267. Overlap – нэг юмны зах нь нөгөөгийн захад дарагдах, хучих, бүрхэх
The fence is made of panels that overlap. Хайсыг хавтангуудаар хийсэн тул бүхэл нь хучсан.

268. Paradigm – жишээ, загвар
Some of these educators are hoping to produce a change in the currentcultural paradigm. Зарим эдгээр гэгээрүүлэгчид одоогийн соёлын загварт өөрчлөлт хийнэ гэдэг итгэж байгаа.

269. Parallel – паралель, зэрэгцээ, жишилт, адил, төсөө, тохироо, зэрэгцээ шугамууд, зэрэгцсэн, харьцуулах, зэрэгцүүлэх
The two roads are parallel. Энэ хоёр зам зэрэгцээ оршдог.

270. Parochial – явцуу, орон нутгийн, хязгаарлагдмал
Although it’s just a local paper, it somehow manages not to be too parochial in its outlook. Энэ зөвхөн орон нутгийн сонин хэдий ч үүний үзэл бодол нь тийм ч хязгаарлагдмал биш байна.

271. Passion – цогтой дурлал, тачаал, уур хилэн, хайр дурлал, шохоорхол, хуял тачаал, сонирхол
At school, his early interest in music developed into an abiding passion. Сургууль дээр түүний эхэлж хөгжим сонирхсон нь төгсгөлгүй сонирхолыг хөгжүүлсэн.

272. Paternal – эцгийн талын, эцгийн, эцэг ёсны
My paternal grandparents were Irish. Миний аавын эцэг эх Ирланд хүмүүс байсан.

273. Peer – адил тэнцүү хүн, язгууртан, тэгш, жигд, тэнцүү, лорд, шагайх, ажиглах, цухуйх, зэрэгцэх
Do you think it’s true that teenage girls are less self-confident than theirmale peers? Өсвөр насны охидуудын өөртөө итгэлтэй байдал нь үе тэнгийхээ хөвгүүдээс бага байдаг гэдгийг та юу гэж бодож байна?

274. per capita – хүн бүрийн/бүрд, нэг хүнд
France and Germany invest far more per capita in public transport than Britain. Герман Англитай харьцуулахад нэг хүнд ноогдох нийтийн тээвэртээ илүү хөрөнгө оруулалт хийж байна.
The per capita income in the country is very low. Улсын нэг хүнд ногдох орлого маш бага байна.

275. permeate – тарах, нэвтрэх, цөмрөх, тараах, тархах
Dissatisfaction with the government seems to have permeated every section of society. Засгийн газарт сэтгэл ханамжгүй байдал нийгмийн бүлэг бүрт тархсан гэж санагдсан.

276. persevere – шургах, зориглох, зорьсондоо хүрэх, санаагаа биелүүлэх, цөхрөлтгүй оролдох, шургуу зан гаргах
The education director is persevering in his attempt to obtain additionalfunding for the school. Боловсролын захирал сургуульдаа нэмэлт санхүүжилт авах зорилгынхоо төлөө зорьсондоо хүрэхээр ажиллаж байна.

277. persist – шургуу шаардах, янзаараа байх
The cold weather is set to persist throughout the week. Хүйтэн цаг агаар долоо хоногийн турш хадгалагдахаар байна.

278. perspective – алсын төлөв, хэтийн, ирээдүй
When my Mum died it gave me a whole new perspective on life. Миний ээж нас барсан тэр үе надад миний амьдралд бүхэлд нь шинэ байр суурийг өгсөн.

279. phantom – хий үзэгдэл, чөтгөр, хуурмаг
They discovered it was a phantom organization set up for the processingof drug profits. Тэд тус компани нь хар тамхины мөнгийг эргэлдүүлэхээр байгуулагдсан хуурамч компани болохыг илрүүлсэн.

280. phonetic – авианы, авиа зүйн
Pronunciations are shown in this dictionary using the International Phonetic Alphabet. Авиа зүйн галигууд тус толь бичиг дээр олон улсын авиа зүйн цагаан толгойг ашигласан байдлаар дүрслэгджээ.

281. photosynthesis – фото нэгдэл
If not for photosynthesis, plants would perish from a lack of nutrients. Хэрэв фото нэгдэл байхгүй бол ургамлууд шим тэжээлийн хомсдолоос болж сөнөнө.

282. physical – физикийн, бодис зүйн, бие махбодын, бодит
We are concerned with the physical and psychological well-being of our employees. Бид нар өөрсдийн ажилчдынхаа биеийн болон сэтгэл зүйн сайн сайхан байдалд анхаардаг.

283. pious – сүсэгтэй, шүтлэгтэй
She is a pious follower of the faith, never missing her prayers. Тэр эмэгтэй шашиндаа шүтлэгтэй нэгэн байсан, тэрээр өөрийн залбирлаа хэзээ ч таслаагүй.

284. piracy – далайн дээрэм, бусдын зохиолыг хулгайлах
Piracy is alive and flourishing on the world’s commercial sea lanes. Далайн дээрэм оршоор байгаа бөгөөд дэлхийн далайн худалдааны замууд дээр өрнөсөөр байна.

285. plunge – үсэрч орох, автах, шумбах
The car went out of control and plunged over the cliff. Машин удирдлагаа алдсан ба хадан цохио дээгүүр үсэрсэн.

286. policy – бодлого, улс төрийн бодлого
What is your party’s policy on immigration? Цагаачлалын талаар танай нам ямар бодлоготой байгаа бэ?

287. poll – сонголт, санал агуулга
We’re conducting a poll to find out what people think about abortion. Бид үр хөндөлтийн талаар хүмүүс юу бодож байгааг мэдэхээр санал асуулга зохион байгуулж байна.

288. portray – хөрөг зурах, дүрслэх
The painting portrays a beautiful young woman in a blue dress. Уран зураг хөх даашинзтай үзэсгэлэнтэй залуу эмэгтэйг дүрсэлсэн.

289. potent – хүчтэй, баталгаатай, итгэлтэй
The Berlin Wall was a potent symbol of the Cold War. Берлиний хана бол хүйтэн дааны баталгаат тэмдэг байсан.

290. precipitation – чийг, хур тунадас орох
Hail and sleet are types of precipitation. Мөндөр болон цасан шамарга нь хур тунадасны зарим төрлүүд юм.

291. predicament – бэрхшээл, хүндрэл
She is hoping to get a loan from her bank to help her out of her financialpredicament. Тэр эмэгтэй банкнаас зээл авч санхүүгийн хүндрэлтэй байдлаас гарна гэдэгт итгэсээр байна.

292. prejudiced – уруу татагдсан, архаг бодолд хөтлүүлсэн
Some companies are prejudiced against taking on employees who are over the age of 40. Зарим компаниуд 40-өөс дээш насны хүмүүсийг ажилд авахын эсрэг бодолтой байдаг.

293. prestige – нэр алдар, нэр хүнд
The company has gained international prestige. Тус компани олон улсад нэр хүндтэй болсон.

294. prevailing – зонхилсон, давамгайлсан, ноёрхсон
The prevailing mood is one of optimism. Давамгайлсан зан чанар бол өөдрөг үзлийн нэг юм.

295. prevalent – ихэнх, өргөн дэлгэрсэн
These diseases are more prevalent among young children. Эдгээр өвчингүүд өвсөр насны хүүхдүүдийн дунд илүү өргөн дэлгэрсэн байна.

296. privileged – эрх ямбатай, давуу эрхтэй
As an ambassador, she enjoys a very privileged status. Элчин сайд эмэгтэй илүү эрх ямбатай байдалдаа ханамжтай байдаг.

297. procedure – журам дүрэм, хийх арга
The company has new procedures for dealing with complaints. Компани санал гомдлыг шийдэх шинэ журамтай болж байгаа.

298. process – боловсруулах, процесс, технологийн үйл явц
The party has begun the painful process of rethinking itspolicies and strategy. Улс төрийн нам өөрийн стратеги, бодлогоо дахин бодож үзэх хэцүү ажиллагаа нь эхэлсэн

299. prognosis – урьдчилсан мэдээ, урьдчилсан дүгнэлт
The prognosis after the operation was for a full recovery. Хагалгааны дараах урьдчилсан дүгнэлт нь бүрэн дүүрэн эрүүлжилт болсон.

300. proliferate –үржих, нэмэгдэх
Small businesses have proliferated in the last ten years. Өнгөрсөн арван жилд жижиг бизнесүүд нэмэгдсэн.

301. promote – сурталчилах, дэмжих, тэтгэх
The band are currently touring to promote their new album. Хамтлаг өөрсдийн шинэ альбомоо сурталчилахаар одоогоор аялж байна.

302. proportion – тэнцүүлэх, хувь
Children make up a large proportion of the world’s population. Хүүхдүүд дэлхийн хүн амын тоонд маш том хувь эзэлж байна.

303. proprietor – эзэн, өмчлөгч эзэмшигч
He is a hotel proprietor of China. Тэр бол Хятадын зочид буудлын эзэн юм.

304. prosper – хөгжих, амжилт гаргах
Lots of microchip manufacturing companies prospered at that time. Маш олон микросхем үйлдвэрлэдэг компаниуд энэ цаг үед хөгжсөн.

305. proximity – ойр, ойрхон
The best thing about the location of the house is its proximity to the towncentre. Хаусны байршлын хамгийн сайн зүйл бол хотын төвд ойрхон байх явдал.

306. psychic – сэтгэлийн, сэтгэл санааны
Do you believe in the paranormal and other psychicphenomena? Та ид шидийн болон сэтгэл санааны ер бусын үзэгдэлд итгэдэг үү?

307. rank – ангилал, зэрэглэл, албан тушаал
He has just been promoted to the rank of captain. Тэр дөнгөж сая удирдагчийн албан тушаалд дэвшсэн.

308. rate – үнэ, үнэлгээ, норм
Over the last year, the rate of inflation has crept up to almost 7 percent. Өнгөрсөн жилд инфляцийн үзүүлэлт бараг 7%-руу дөхсөн.

309. ratio – харьцаа, хувь, итгэлцүүр
The ratio of men to women at the conference was ten to one. Хуралд оролцогч эрчүүд эмэгтэйчүүдийн харьцаа 10:1 байсан.

310. realism – реализм, бодитойгоор хандах үзэл
His decision not to expand the business shows his down-to-earth realism. Түүний бизнесээ өргөжүүлэхгүй байх шийдвэр түүнийг амьдралд илүү ойрхон үзэлтэйг нь харуулсан.

311. rebel – бослого гаргагч, урвагч
The rebels took over the capital and set up a new government. Босогчид нийслэлийг эзэлсэн ба шинэ засгийн газрыг байгуулсан.

312. recede – буцах, холдох
The painful memories gradually receded in her mind. Хүнд бэрх дурсамжууд түүний ой ухаанаас аажмаар холдсон.

313. reciprocity – харилцан, бие биедээ, харилцан ажиллах
Without reciprocity, a relationship will eventually begin to feel one-sided. Харилцан ажиллахгүй бол хамтын ажиллагаа эцэстээ нэг талын юм шиг санагдаж эхлэх болно.

314. reconciliation – эвсэл, эвлэрүүлэх
It took hours of negotiations to bring about a reconciliation between the two sides. Хоёр талыг эвлэрүүлэхээр авчирж хэлэлцээр хийх ажил их цаг авсан.

315. reform – өөрчлөлт, шинэчлэх
Who will reform our unfair electoral system? Хэн бидний шударга бус сонгуулийн системийг өөрчлөх бэ?

316. regulate – зохицуулах, цэгцлэх
The government has introduced new laws to regulate the sale of firearms. Засгийн газар галт зэвсгийн худалдааг зохицуулах шинэ хуулийг танилцуулсан.

317. relic – үлдэгдэл, ул, шарил, чандар
During the dig, the archaeological team found some relics from the Stone Age. Малталтын үед археологийн баг чулуун зэвсгийн үеийн зарим шарил олсон.

318. reservoir – цөөрөм, ус хадгалах сан, нөөц
The universities constitute a reservoir of expert knowledge. Их сургуулиуд мэдлэгтэй мэрэгжилтнүүдийн нөөцийг бүрдүүлдэг.

319. residual – үлдэгдэл, зөрөө, үлдсэн
I still felt some residual bitterness ten years after my divorce. Миний салалтаас хойш 10 жил болсон ч надад зарим үлдсэн гуниг өнөөг хүртэл төрсөөр байна.

320. resign – чөлөөлөх, татгалзах
He resigned from the company in order to take a more challenging job. Тэр илүү сайн ажил олохын тулд компаниас чөлөөлөгдсөн.

Сэтгэгдэл

Хэрэглэгчээр нэвтэрч байж сэтгэгдэл нэмнэ үү! Энд дарж нэвтэрнэ үү.